Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

I.Prawo odstąpienia od umowy. 1.Każdemu klientowi, będącemu konsu-mentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze skle-pu internetowego janexmarket.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Janex Sp. z o. o. 
ul. Przemysłowa 11a 
75-216 Koszalin
sklep@zuma-line.pl


2.Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru  w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Janex Sp. z o. o. 
ul. Przemysłowa 11a 
75-216 Koszalin

4.Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Janex Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

aplikacja